Souhlas se zpracováním osobních údajů a elektronickou komunikací

Souhlasím s tím, že společnost FILENO s.r.o., se sídlem Praha 2, Mánesova 51, PSČ 120 00, IČ: 26298813, jako správce, bude v souladu a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob, pro účely marketingu, bezplatného poskytování informačních služeb o odborných aktivitách a seminářích organizovaných správcem, zpracovávat a uchovávat mé osobní údaje v rozsahu jak je poskytuji v tomto formuláři. Osobní údaje budou zpracovávány v databázi vedené automatizovaně (u elektronického formuláře) a případně manuálně (u listinného formuláře), a to správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze správci resp. zpracovateli. Rovněž souhlasím s komunikací a se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky s využitím mých kontaktních údajů zde uvedených. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s níže uvedeným poučením.

Poučení

Máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na jejich opravu. Jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat odstranění tohoto stavu (zejména blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

V případě dotazů ohledně Souhlasu nebo žádosti o změnu či vymazání údajů, zašlete prosím mail na fileno@fileno.cz